Podmínky zapůjčení sportovního vybavení

Při zapůjčení Vás požádáme o:

Smluvní podmínky pro nájem sportovního vybavení:

Účel smlouvy:
Účelem smlouvy o nájmu je časově omezený nájem běžek, sněžnic, sjezdovek, horských kol či sportovních doplňků. Tyto smluvní podmínky, jako nedílná součást smlouvy, stanoví podmínky nájmu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, stanovenou ve formulářové části smlouvy sepsané při zapůjčení.

Závazky zákazníka:
Užívat předmět nájmu jen k tomu účelu, ke kterému je určen a který je v souladu se Smlouvou.
Zaplatit Pronajímateli nájemné určené v platném Ceníku služeb.
Nakládat s předmětem nájmu tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení. Každou z těchto skutečností je povinen ihned nahlásit Pronajímateli.
Vrátit předmět nájmu Pronajímateli ve stanoveném termínu a ve stavu odpovídajícím stavu při převzetí.
Před převzením předmětu nájmu uhradit Pronajímateli depozita na případná plnění, která mohou vyplývat z porušení této Smlouvy.
Výše depozit je uvedena ve formulářové části Smlouvy, s tím, že tato depozita nebo jejich části, které nebudou použity na úhradu nájemného nebo dalších případných plnění vyplývajících z této Smlouvy, budou po skončení nájmu Zákazníkovi vráceny.

Závazky pronajímatele:
Předat Zákazníkovi předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému využívání.
Převzít předmět nájmu v souvislosti s ukončením nájmu.
Řádně vyúčtovat složená depozita v případě ukončení nájmu.

Sankční ustanovení:
V případě, že Zákazník není schopen vrátit předmět nájmu v den skončení nájmu do 17:00, je Pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši půjčovného za 1 den nájmu (bez nároku na další využívání).
V případě, že Zákazník není schopen vrátit předmět nájmu ani v den následující po dni skončení nájmu nejpozději do 10:00, je Zákazník povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši ceny nevráceného předmětu nájmu. Složené depozitum na nájem bude použito na úhradu smluvní pokuty nebo její části.
V případě, že během nájmu dojde ke vzniku vady předmětu nájmu, bude nájem ukončen s tím,že depozitum na předmět nájmu se stane depozitem na provedení opravy. Pronajímatel zajistí odstranění závady. V případě, že bude uznáno, že vada nebyla způsobena Zákazníkem, Zákazník opravu nehradí a složené depozitum na provedení opravy mu bude vráceno. V opačném případě je Zákazník povinen uhradit cenu opravy a na její úhradu bude použito složené depozitum na provedení opravy, rozdíl bude zákazníkovi vrácen. Pokud cena opravy přesáhne složené depozitum, vzniklý rozdíl Zákazník bezodkladně uhradí. V případě, že vadný předmět nájmu bude posouzen jako neopravitelný, je Zákazník povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši ceny předmětu nájmu.

Upozornění:
Použití předmětu nájmu je na vlastní nebezpečí, Pronajímatel neručí za případná zranění, škody na majetku či zdraví. Pro každé použití pronajímaných běžek či sněžnic doporučujeme důkladně se seznámit s délkou, profilem a obtížností zvolené trasy. Při nájmu jízdního kola doporučujeme použití přilby. U jakéhokoliv předmětu nájmu je zakázáno bez souhlasu Pronajímatele provádět servisní úkony či montovat vlastní doplňky. Všechny půjčované výrobky (běžky, sněžnice, sjezdovky, kola, doplňky) jsou určeny pouze pro turistické použití po určených trasách, jejich použití na závodech či v terénu, pro který nejsou určeny, je zakázáno.

Partneři

Země bajků Ubytování na Kvildě Rafty lodě Lyžování xSki School Masáže Kvilda Půjčovna koloběžek na Kvildě

Facebook


TOPlist